Palvelumme

Strategia - Business Design - Tutkimus - Luovat konseptit - Kommunikaatio

Strategia

Strategia on yksinkertaisimmillaan kuvaus siitä, mikä yrityksen tahtotila on ja millä keinoilla tahtotila saavutetaan. Strategia voi olla johdon sanelemaa, organisaation yhdessä kehittämää, toimintaympäristön muutosten sanelemaa tai luontaisesti kehittyvää.

Autamme asiakkaitamme strategisessa ajattelussa sekä strategisissa projekteissa – asiantuntijana, työrukkasena, neuvonantajana, sparraajana tai haastajana. Jos toimintaympäristön muutosvauhti huimaa tai strategia kaipaa päivitystä, ota yhteyttä.

Strategiatyöt

Tarjoamme strategiatöihin johtamisen metodiikan sekä ulkopuolisen näkemyksen, joka haastaa asiakkaidemme ajattelua.

Laajat strategiatyöt
Alastrategiat

Lue täältä lisää strategiatyön tulevaisuudesta.

Lue täältä Atria Suomen kokemuksia kaupallisen strategiatyön toteuttamisesta kanssamme.

Toimintaympäristön tilannekuva

Strategiset päätökset tulee aina tehdä vallitseva toimintaympäristön tilannekuva huomioiden. Toimintaympäristön muuttuessa on syytä arvioida strategian sopivuus uudelleen.

Toimintaympäristön muutokset Nykytila-analyysit
Kilpailija-analyysit

Strateginen johtaminen

Järjestelmällinen seuranta ja ja johtaminen ovat strategian toteutumisen kannalta kriittisiä toimintoja.

Johtamisen mittaristot
Muutosjohtaminen
Strategiaprosessin luominen
Strategian jalkauttaminen

Business Design

Business Design viittaa designin ja liiketalouden työkaluilla toteutettavaan liiketoiminnan suunnittelun prosessiin. Business Design –ajattelu lähtee liikkeelle asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden ymmärtämisestä, kannustaa luovaan ajatteluun, yhdistää erilaisia osaajia sekä erilaisia datoja ja oppii prototyyppien ja testaamisen kautta.

Parhaat toimintamallit ovat asiakkaiden ja käyttäjien mielestä toimivia ja haluttavia, yritykselle taloudellisesti houkuttelevia sekä organisaation resurssien näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Jos palveluiden tai tuotteiden suunnittelu- tai muotoiluprosessi kaipaa tukea, ota meihin yhteyttä.

Liiketoimintamallit

Liiketoimintamalli on strategiaa toteuttava koneisto, joka määrittelee mitä lisäarvoa tuotetaan kenelle – sekä miten arvontuoton prosessit on organisoitu. Lue täältä aiheesta lisää.

Liiketoimintamallien määrittely
Liiketoimintamallien uudistukset
Arvolupaukset
Myynnin toimintamallit

Ansaintalogiikat

Ansaintalogiikka on liiketoimintamallin osa-alue, joka määrittelee miten asiakkaalle luotu arvo realisoidaan liikevaihdoksi.

Ansaintalogiikan luominen
Kannattavuuden, ansainnan ja hinnoittelun laskurit ja simulointi

Tuote- ja palvelukehitys

Kehitämme tuotteita ja palveluita konseptiaihiotasolle asti. Johdamme kuluttajatutkimuksesta näkemyksiä ja valjastamme asiantuntijat luovaan prosessiin fasilitointimetodiikallamme.

Tuotekonseptit
Palvelukonseptit
Palvelumuotoilu
Asiakaskokemuksen suunnittelu

Tutkimus

Pelkkään intuitioon perustuvan päätöksenteon aika on ohi. Päätökset voivat olla rohkeitakin, mutta niihin liittyvä epävarmuus vähenee huomattavasti, kun ne pohjautuvat tutkittuun faktaan. Menestyvä päätöksentekoprosessi johtaa näkemyksiä datasta ja tutkimuksesta ennen kun ihmisten intuitio päästetään valloilleen. Suunnittelemme ja toteutamme tutkimukset tarvittaessa avaimet käteen –periaatteella.

Valikoimastamme löytyvät sekä alan hyväksi havaitut vakiot että myös luovat, tilanteen ja kohteen mukaan räätälöidyt menetelmät ja mallit. Jos päätöksenteko kaipaa tuekseen tutkittua tietoa, ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää tutkimuksen mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Skenaariotyö

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan vaihtoehtoisia skenaarioita sekä valmistautumaan niihin. Skenaariotyön tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaisuutta, vaan sen arvo piilee prosessissa – systemaattisessa tavassa laajentaa ajattelua.

Skenaariotyöt

Lue täältä Vaasan Oy:n kokemuksia skenaariotyöskentelystä kanssamme.

Trendiraportit

Autamme asiakkaitamme seuraamaan toimintaympäristössä ja muilla toimialoilla jo näkyviä heikkoja ja vahvoja signaaleja sekä parhaita käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää toiminnan kirittämisessä ja ajattelun avaamisessa.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos
Megatrendit

Kuluttaja- ja asiakasymmärrys

Tuotamme näkemyksiä tutkimalla pieniä otantoja syvällisesti tai suuria otantoja data-analytiikan keinoin.

Kvalitatiivinen tutkimus: observointitutkimukset, fokusryhmät ja syvähaastattelut
Kvantitatiivinen tutkimus: Kyselytutkimukset ja data-analyysit  Toimintatutkimukset   Asiakaskokemustutkimus

Lue täältä lisää asiakas- ja kuluttajaymmärryksen syventämisestä.

People Intelligence Business Design

Tulevaisuuden näkemykset johdetaan yhdistämällä saumattomasti “pehmeä”, eli ihmisten subjektiivista kokemusta kuvaava, sekä “kova”, eli objektiiviisia suorituksellisia mittareita kuvaava, data. Kutsumme metodiikkaamme termillä People Intelligence based Business Design.

Luovat konseptit

Design ja toiminnallisuus kulkevat käsi kädessä – niin luonnossa kuin parhaiden suunnittelijoiden työpöydilläkin. Uskomme luovien konseptien onnistumiselle olevan elintärkeää, että suunnittelijoiden työtä ohjaavat liiketoimintamallin määrittelemät raamit tai asiakasymmärrykseen liittyvät näkemykset. Roolimme luovissa konseptoinneissa on tiedon, näkemyksellisyyden ja viitekehysten tuominen osaksi tuotteiden, palveluiden ja tilojen suunnittelun luovaa prosessia. Luovaa suunnitteluosaamista tuomme projekteihin verkostomme kautta.

Tutkimuspohjainen konseptointimallimme perustuu tutkittuun tietoon ja asiakasymmärrykseen sekä näiden pohjalle rakennettuun strategiseen suunnitelmaan ja konseptisuunnitteluun, joka on strategian ohjaama.

Kommunikaatio

Jos haluat muuttaa maailmaa, sinun on inspiroitava ihmiset seuraamaan sinua. Saadaksesi muutosta aikaan, sinun on kommunikoitava kommunikoitava visiosi tavalla, joka resonoi vastaanottajan tunteiden, älykkyyden sekä arvojen kanssa. Meillä on näkemyksellisyys ja työkalut, joilla autamme asiakkaitamme luomaan kommunikaatiota, joka tehoaa.

Mielestämme parhaissa projekteissa kommunikaatioon panostetaan jo silloin, kun lopputuloksiin voidaan vielä vaikuttaa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää hyväksi havaituista kommunikoinnin keinoista ja etsimme yhdessä teille sopivan vaihtoehdon.

Strategian läpivienti

Strategia toteutuu todennäköisemmin, kun koko organisaatio on sisäistänyt sen sisällön ja tavoitteet.

Koulutukset
Kirjaset
Strategiakuvat

Tapahtuma-
tuotanto

Ajattelun tason nostaminen ja uudenlaisen näkökulman ottaminen helpottuvat, kun asiantuntijoille tarjotaan ympäristö, johon on helppo sukeltaa.

Videotuotanto

Kirjoitetun tekstin vaikuttavuus heikkenee informaatiotulvan keskellä. Vahvemmin, visuaalisesti kuvin ja videoin toteutettu kommunikointi varmistaa asioiden siirtymisen ajatteluun. Saatavilla myös live stream –muodossa.

We are
your
plus
one.

Olemme joukko ajattelijoita, tieteilijöitä, taiteilijoita, strategeja – ihmisiä ja virtapiirejä.

Päätimme luoda jotakin, joka näyttää meiltä.