Palvelumme

Strategia - Business Design - Tutkimus - Luovat konseptit - Kommunikaatio

Strategia

Strategia on yksinkertaisimmillaan kuvaus siitä, mikä yrityksen tahtotila on ja millä keinoilla tahtotila saavutetaan. Strategia voi olla johdon sanelemaa, organisaation yhdessä kehittämää, toimintaympäristön muutosten sanelemaa tai luontaisesti emergoituvaa. Usein vaikeinta strategiatyössä on päätös siitä, mitä ei lähdetä edistämään.

Autamme asiakkaitamme strategisessa ajattelussa sekä strategisissa projekteissa – asiantuntijana, työrukkasena, neuvonantajana, sparraajana tai haastajana.

Strategiatyöt

Tarjoamme strategiatöihin johtamisen metodiikan sekä ulkopuolisen näkemyksen joka haastaa asiakkaidemme ajattelun.

Laajat strategiatyöt
Alastrategiat
Strategiset analyysit, kuten toimintaympäristön muutokset ja nykytila- tai kilpailija-analyysit

Strategy Office

Strategy Office on organisaation sisään perustettava toiminto, joka ylläpitää ja kehittää strategiaprosessia ja tuottaa analyysejä strategisen päätöksenteon tueksi.

Autamme asiakkaitamme luomaan Strategy Officen heidän organisaationsa sisään.

Strateginen johtaminen

Järjestelmällinen seuranta ja ja johtaminen ovat strategian toteutumisen kannalta kriittisiä toimintoja.

Johtamisen mittaristot
Muutosjohtaminen
Strategiaprosessin luominen

Business Design

Business Design viittaa designin ja liiketalouden työkaluilla toteutettavaan liiketoiminnan suunnittelun prosessiin. Business Design –ajattelu lähtee liikkeelle asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden ymmärtämisestä, kannustaa luovaan ajatteluun, yhdistää erilaisia osaajia sekä erilaisia datoja ja oppii prototyyppien ja testaamisen kautta.

Parhaat toimintamallit ovat asiakkaiden ja käyttäjien mielestä toimivia ja haluttavia, yritykselle taloudellisesti houkuttelevia sekä organisaation resurssien näkökulmasta toteuttamiskelpoisia.

Liiketoiminnan kehitys

Liiketoimintamalli on strategiaa toteuttava koneisto, joka määrittelee mitä lisäarvoa tuotetaan kenelle – sekä miten arvontuoton prosessit on organisoitu.

Liiketoimintamallin luominen liikeideasta
Liiketoimintamallien uudistukset

Ansaintalogiikat

Ansaintalogiikka on liiketoimintamallin osa-alue, joka määrittelee miten asiakkaalle luotu arvo realisoidaan liikevaihdoksi.

Ansaintalogiikan luominen
Kannattavuuden, ansainnan ja hinnoittelun laskurit ja simulointi

Tuote- ja palvelukehitys

Kehitämme tuotteita ja palveluita konseptiaihiotasolle asti. Johdamme kuluttajatutkimuksesta näkemyksiä ja valjastamme asiantuntijat luovaan prosessiin fasilitointimetodiikallamme.

Kuluttajatarpeiden tutkiminen
Tuote- ja palvelukonseptit

Tutkimus

Pelkkään intuitioon perustuvan päätöksenteon aika on ohi. Päätökset voivat olla rohkeitakin, mutta niihin liittyvä epävarmuus vähenee huomattavasti, kun ne pohjautuvat tutkittuun faktaan. Menestyvä päätöksentekoprosessi johtaa näkemyksiä datasta ja tutkimuksesta ennen kun ihmisten intuitio päästetään valloilleen.

Tästä syystä meidän prosessiimme kuuluu usein tutkimuksellinen elementti.

Tulevaisuus-
tutkimus

Autamme asiakkaitamme tekemään valistunutta ennustamista tulevaisuuden suhteen.

Skenaariotyöt
Trendiraportit
Toimintaympäristön muutos
Kulutuskäyttäytymisen muutos

Kvalitatiivinen
tutkimus

Johdamme näkemyksiä tutkimalla pieniä otantajoukkoja syvällisesti.

Ryhmäkeskustelut
Haastattelututkimukset
Observointitutkimukset
Asiakkaan polku –tutkimus
Typical day -tutkimus

Kvantitatiivinen
tutkimus

Johdamme näkemyksiä tutkimalla suuria otantajoukkoja data-analytiikan keinoin.

Kyselytutkimukset
Data-analytiikka
Myyntidata-analyysi
Tutkimussuunnittelu

People Intelligence Business Design

Tulevaisuuden näkemykset johdetaan yhdistämällä saumattomasti “pehmeä”, eli ihmisten subjektiivista kokemusta kuvaava, sekä “kova”, eli objektiiviisia suorituksellisia mittareita kuvaava, data. Kutsumme metodiikkaamme termillä People Intelligence based Business Design.

Luovat konseptit

Design ja toiminnallisuus kulkevat käsi kädessä – niin luonnossa kuin parhaiden suunnittelijoiden työpöydilläkin. Uskomme luovien konseptien onnistumiselle olevan elintärkeää, että suunnittelijoiden työtä ohjaavat liiketoimintamallin määrittelemät raamit tai asiakasymmärrykseen liittyvät näkemykset. Roolimme luovissa konseptoinneissa on tiedon, näkemyksellisyyden ja viitekehysten tuominen osaksi luovaa prosessia. Luovaa suunnitteluosaamista tuomme projekteihin verkostomme kautta.

Tutkimuspohjainen konseptointimallimme perustuu tutkittuun tietoon ja asiakasymmärrykseen sekä näiden pohjalle rakennettuun strategiseen suunnitelmaan ja konseptisuunnitteluun, joka on strategian ohjaama.

Kommunikaatio

Jos haluat muuttaa maailmaa, sinun on inspiroitava ihmiset seuraamaan sinua. Saadaksesi muutosta aikaan, sinun on kommunikoitava kommunikoitava visiosi tavalla, joka resonoi vastaanottajan tunteiden, älykkyyden sekä arvojen kanssa. Meillä on näkemyksellisyys ja työkalut, joilla autamme asiakkaitamme luomaan kommunikaatiota, joka tehoaa.

Mielestämme parhaissa projekteissa kommunikaatioon panostetaan jo silloin, kun lopputuloksiin voidaan vielä vaikuttaa.

Strategian läpivienti

Strategia toteutuu todennäköisemmin, kun koko organisaatio on sisäistänyt sen sisällön ja tavoitteet.

Koulutukset
Koulutusvideot
Inspiroivat materiaalit

Tapahtuma-
tuotanto

Ajattelun tason nostaminen ja uudenlaisen näkökulman ottaminen helpottuvat, kun asiantuntijoille tarjotaan ympäristö, johon on helppo sukeltaa.

Videotuotanto

Kirjoitetun tekstin vaikuttavuus heikkenee informaatiotulvan keskellä. Vahvemmin, visuaalisesti kuvin ja videoin toteutettu kommunikointi varmistaa asioiden siirtymisen ajatteluun. Saatavilla myös live stream –muodossa.

We are
your
plus
one.

Olemme joukko ajattelijoita, tieteilijöitä, taiteilijoita, strategeja – ihmisiä ja virtapiirejä.

Päätimme luoda jotakin, joka näyttää meiltä.